මමත් ජනතාවගෙ පැත්තෙ|හැබැයි ආවේගශීලී වෙලා නෙවෙයි ප්‍රශ්න ඇහුවෙ|බුද්ධදාස විතානාරච්ච්ගේ ඇත්ත පැත්ත

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *