කැරට් වලට මීපැණි දාලා ඇය මුහුණේ ගෑවා සිදුවුණු දේ දැකලා පුදුමයෙන් පුදුමයට පත්වුණා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *