නිවන් යන මඟ තනිවම සොයාගෙන සසරින් සදහටම එතෙර වූ සුසීම කුමාරයාගේ කතාව| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *