” ස්වාමියා ඉන්නකොට වෙන අය එක්ක නිදා ගත්ත නිසයි මෙහෙම වෙන්නේ” Aids Patient Princy Mangalika

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *