10) තණ්හාව 01 (දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය 01) | දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර වර්ණනාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *