විමල්ගේ ගෙදර මියගිය තරුණයා යලි කරලියට – රනිල් විමල් වෙනුවෙන් නැගිටියි – මැතිසභය ගිනියම් වෙයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *