මම හිතට එකගව හරි දේ කරන මිනිහෙක්, මට වැරදි දේකට අත උස්සන්න බෑ. මේ වැඩෙන් බෙදුණු ආණ්ඩුව එකතුවුණා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *