මරන්න හිතාගෙන ගැහුවට මැරුනෙ නැහැ? තුවාල උනා විතරයි. විපාකය කුමක්ද? | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *