මංගල සාද වලට හිමිවූ අවසරය යළි කනපිට හැරෙන ලකුණු – නලීන් ක්ෂේත්‍රයේ හැමෝටම දෙහි කපයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *