සිංහල බෞද්ධයෝ කුපිත කරලා ආණ්ඩු ගත්තු අය ඊයේ තුනෙන් දෙක හදාගත්තේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු සල්ලිවලට අරන්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *