බදුරුදීන්ගේ නිව⁣සේ දැරිය දූෂණය කළේ කවුද , මරාදැමුවාද සියදිවි හානිකරගෙනද -Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *