කොල්ලො කියන්නෙ බල්ලො. කොල්ලො බල්ලො වෙන්නෙ ඇයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *