ඔබට මතක නැති පෙර ආත්මය මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් මෙහෙ ඉන්නවා | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *