විවාහක කාන්තාවක් තමාගේ කරගන්න රාග සිතින් උපක්‍රම යෙදූ කොසොල් රජතුමා| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *