78 ව්‍යවස්ථාවෙන් වෙන්නේ රටේ පාලකයාගේ මොලේ විකාර වෙන එක, ඒක තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ- නාමල් රාජපක්ෂ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *