චමීරගේ විවේක ගැන ඇහුවම ආතර් හිනා වෙලා කියපු දේ සහ චමීර කිව් දේ..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *