විරෝධතාවයක් නිසා පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *