පත්වූ නව රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් සහ කැබිනට් ඇමැතිවරුන් 2020| New cabinet and State Ministers

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *