කෑම දුන් පසු මේ සුනඛයා ඒවා අරන් ගිය තැන දුටු කාගේත් හදවත උණු උනා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *