මොළ හතානෝ ආවා විතරයි කිරි පිටි වැඩිවුණා ගෑස් හිඟයක් අවා – මේ සෙට්වෙන්න හදන්නේ ලොකු ගැහිල්ලකට

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *