අනුර අග සිට මුලට සියල්ල පැහැදි කරයි – පාලකයාගේ මෝඩ උද්ච්ච තීරණ නිසා තව දුරටත් ජනතාව මිය යා යුතුද?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.