“කොවිඩ් නිසා බෙහෙත් පෙති හැටක් දවසට බොන්න දුන්න වෛද්‍යවරැ ගැන රටම දැනගන්න ඕනේ”කොවිඩ් රෝගියෙක් කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *