ඔබට රට, ජාතිය, ආගම ගැන කැක්කුමක් තියෙනවනම් මෙන්න මේ දේ කරන්න | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *