මැරෙන මිනිස්සු බේර ගන්න කරල හදපු එක වරදක් නම් ඕනම කුඩුවකට යන්න මම සුදානම්. – Truth with Chamuditha.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *