“මම ඉස්කෝලෙ ඇරිලා ගෙදර එනකොට තාත්තා අම්මව දාලා යන්න ලෑස්ති වෙලා”පළමු වරට කියන කතාව-kavindya adikari

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *