මගේ තාත්තා යාපනේ දෙමළ ජාතිකයෙක්|සමාවෙන්න මගේ මුළු ආත්මෙම විනාශ වුණා ඒකෙන්|Upeksha Swarnamali|Hari tv

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *