ආනන්ද හිමියන්ට අසූහාර දහසක් ධර්මස්කන්ධය කට පාඩම් උනේ කොහොමද? | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *