දියුණුවක් නැද්ද ? කිසිම වියදමක් නැතුව ගෙදර දෝෂයක් තියනවද කියලා බලාගන්න සරලම ක්‍රමයක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *