හොදින් බලන්න ඔයාගේ අතෙත් මේ රේඛාව පිහිටලා තියෙන විදිය අනුව ඔයාගේ විවාහය ගැන මම හරියටම කියනවා |Welawa

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *