බුද්ධ පූජාව මල් පූජාව, බුදුරදුන් උදෙසා කරන එක පූජාවක ඇති අසීමිත බලය| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *