“මගේ තාත්තව මරාගත්තේ මගේ අම්මා” විදපු නැති දුකක් නෑ අම්මා තාත්තා නැතුව Suranga Fernando

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *