රාජපක්ෂලාගේ පස්ස පැත්තෙන් ගඳ වාතයක් ගියත් ඉබල බලල සුවඳයි කියන අය ඉන්නවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *