රට වහන්නේ නැත්තේ සිංහල මිනිස්සු මරලා චීන කොලනියක් කරන්නද ? සිංහල රාවය අසයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *