“දැනෙනා තුරු මා” ගීතයේ හරි තේරුම ලියපු මනු ගෙන් දැනගමු | Visa Nathi Heena (වීසා නැති හීන) Episode 02

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *