ඔබේ අතට සල්ලී හම්බෙද්දී වියදම් වෙනකොට මේ මන්ත්‍රය කියන්න | ඔබට කවදාවත් සල්ලි අඩුපාඩු නැති වේවී

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *