පාස්කු ප්‍රහාරය හා පවුල! ප්‍රධාන මාධ්‍ය නොඇසූ, ආණ්ඩුව උත්තර දෙන්නම ඕනෑ ප්‍රශ්න!

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *