තමන්ගේ ජීවිතයට ආසාවක් තියෙනව නම් ගෙදරම ඉන්න.මිනිස්සු මැරිලා ආර්ථිකයක් දියුණු කරල වැඩක් නෑ – CNB

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *