මට ඉල්ලන්න තිබ්බ අන්තිම ඉල්ලිම අනේ පුතේ අතුලෙනම් යවන්න එපා |sinhala wal katha | aluth wal katha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *