පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඇදුම මැසූ ලාංකික සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා මරා පිලිසසුවේ ආගමික පෝස්ටරයක් නිසා.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *