පුෂ්පිකාව මෙහෙයවන්නේ අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙන දේශපාලඥයෙක්.- චන්දිමාල් ජයසිංහ – Truth with Chamuditha.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *