කවුද මේ කෑලි දොස්තරලා කියන්නේ | රටේ අධ්‍යාපනය විනාසයි පුතා | Ven. Kagama Srinanda Thero| EP 08

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *