ඇත් රජුට අවසන් කටයුතු කරන වෙලාවේ ධර්මවිජය වෙදමහතා කදුලු සලමින් කියපු කතාව.| Nadungamuwe Elephant

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *