විරුවා ඉන්න මිරිහානට විදුලිය කපනවද ? කියපල්ලා – ලබන සතියේ මිනිස්සු පාරට එයි – කාන්තාවක් දෙස් තියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *