මම නම් සතුටුයි… මම ඊළඟ ඡන්දෙත් දානවා… මට ආතල් ගන්න පුළුවන්නේ මේ පෝලිමේ ඉඳලා…

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *