මම උදේ නිදාගෙන නැගිටිනකොට පලංචියකින් වැටිලා මගේ තාත්තා නැතිවෙලා තිබුනා – Piumi Hansamali Hari tv

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *