අම්මා නළවපු විදිහ ගැන කියද්දී, සංවේදී වූ අක්ෂා චමුදිගේ අම්මා මැදිරියට පැමිණෙයි – Derana Aruna

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *