මහින්ද ජයගනී – ජනපති පසු බහී – සහෝදරකම ලොකු වෙයි – නාමල්ට මල පනී – ඩලස්ට ඔලුව අතගා මහින්ද අනී.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *