ගෝඨාභය කියන්නේ චරිතයක් නෙවෙයි චමුදිත.රනිල්ට බැරි නම් වෙන කරන්න එකෙක් නෑ .- Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *