ඇමතිකම ගන්න රෙදි විතරක් නෙමෙයි යටටත් ඇඳලයි ගියේ. සජිත් දාල යන්න එපා කියුවා. -Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *