මේක අපේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ රටවල් 70ක ප්‍රශ්නයක් – අපි වහාම ආර්ථික සැළැස්මක් ඉදිරිපත් කරනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *